دانش حسابرسی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانش حسابرسی بر اساس مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی ـ پژوهشی می باشد و مقاله های با موضوع حسابرسی و میان رشته ای حسابرسی در آن چاپ و منتشر می شود . 
نشانی مطلب در وبگاه دانش حسابرسی:
http://danesh.dmk.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب