دانش حسابرسی- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1ـ دکتر عادل آذر                                                    استاد/مدیریت/دانشگاه تربیت مدرس

2ـ دکتر علی رضاییان                                             استاد/مدیریت/دانشگاه شهید بهشتی

3ـ دکتر جعفر باباجانی                                           دانشیار/حسابداری/دانشگاه علامه طباطبایی

4ـ دکتر محمد عرب مازار یزدی                                  دانشیار/حسابداری/دانشگاه شهید بهشتی

5ـ دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد                           دانشیار/مدیریت/دانشگاه شهید بهشتی

6ـ دکتر احمد مدرس                                              استادیار/حسابداری/دانشگاه تهران

7ـ دکتر نظام الدین رحیمیان                                    استادیار/حسابداری/دانشگاه خاتم    
8- دکتر محمدقسیم عثمانی                                      استادیار/حسابداری/دانشگاه تهران

نشانی مطلب در وبگاه دانش حسابرسی:
http://danesh.dmk.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب