دانش حسابرسی- اخبار نشریه
انتشار شماره جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
شماره جدید نشریه مربوط به بهار سال 1397 منتشر گردید.
شماره 70 ـ سال هجدهم ـ بهار 1397
AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانش حسابرسی:
http://danesh.dmk.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب