دانش حسابرسی- اخبار نشریه
انتشار شماره جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
شماره جدید نشریه مربوط به زمستان سال 1398 منتشر گردید.
شماره 77 ـ سال نوزدهم ـ زمستان 1398
AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانش حسابرسی:
http://danesh.dmk.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب