Journal archive for Google Scholar Robot!

Audit Science

دانش حسابرسیVolume 18, Number 71 (2018-9)


بررسی نقش تعدیل گر هوش هیجانی بر رابطه سلامت روانی و عملکرد شغلی کارکنان (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور)
بررسی نقش تعدیل گر هوش هیجانی بر رابطه سلامت روانی و عملکرد شغلی کارکنان (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر هویت سازمانی و حرف های بر تردید حرفه ای حسابرس مستقل
تأثیر هویت سازمانی و حرف های بر تردید حرفه ای حسابرس مستقل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رتبه بندی عوامل مؤثر بر کیفیت فعالیت حسابرسی داخلی: مدل تحلیل شبکه (ANP)
رتبه بندی عوامل مؤثر بر کیفیت فعالیت حسابرسی داخلی: مدل تحلیل شبکه (ANP)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کیفیت حسابرسی، حمایت از سرمایه گذاران و مدیریت سود در دوران بحران مالی
کیفیت حسابرسی، حمایت از سرمایه گذاران و مدیریت سود در دوران بحران مالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی طرز تفکر حسابرسان مستقل در کاربرد تردیدحرفه ای در ایران
بررسی طرز تفکر حسابرسان مستقل در کاربرد تردیدحرفه ای در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه تغییر مالکیت با کیفیت حسابرسی
بررسی رابطه تغییر مالکیت با کیفیت حسابرسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر عوامل سیاسی بر مدیریت سود
بررسی تأثیر عوامل سیاسی بر مدیریت سود
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین مؤلف ههای حسابرسی عملکرد در بخش عمومی ایران با تأکید بر عملکرد زیست محیطی و اجتماعی
تبیین مؤلف ههای حسابرسی عملکرد در بخش عمومی ایران با تأکید بر عملکرد زیست محیطی و اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر ویژگ یهای فردی حسابرسان بر رضایت شغلی آنان
تأثیر ویژگ یهای فردی حسابرسان بر رضایت شغلی آنان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی الگوی هویت در قضاوت حسابرسی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد
طراحی الگوی هویت در قضاوت حسابرسی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 70 (2018-6)


بررسی نقش دستگاههای نظارتی و حسابرسی در قبال قانون مبارزه با پولشویی
بررسی نقش دستگاههای نظارتی و حسابرسی در قبال قانون مبارزه با پولشویی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی متغیرهای مؤثر بر میزان گزارشگری پایداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسایی متغیرهای مؤثر بر میزان گزارشگری پایداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین برخی مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با اجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین برخی مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با اجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر ساختار حسابرسی داخلی بر احتمال تقلب در صورت های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر ساختار حسابرسی داخلی بر احتمال تقلب در صورت های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی معیارهای مالی و غیرمالی مؤثر بر کیفیت اطلاعات در سیستمهای اطلاعاتی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی(مطالعه موردی در دیوان محاسبات کشور)
بررسی معیارهای مالی و غیرمالی مؤثر بر کیفیت اطلاعات در سیستمهای اطلاعاتی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی(مطالعه موردی در دیوان محاسبات کشور)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی شکاف بین وضع موجود و سطح مطلوب ساختار کنترلهای داخلی دستگاههای اجرایی استان فارس
شناسایی شکاف بین وضع موجود و سطح مطلوب ساختار کنترلهای داخلی دستگاههای اجرایی استان فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین تغییرات سودآوری و کوتاه بینی مدیریت شرکتها
بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین تغییرات سودآوری و کوتاه بینی مدیریت شرکتها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر فاصله انتظارات حسابرسی بر ارزیابی تصمیمات حسابرس
بررسی تأثیر فاصله انتظارات حسابرسی بر ارزیابی تصمیمات حسابرس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

افشای اهمیت و ریسک دعاوی حقوقی
افشای اهمیت و ریسک دعاوی حقوقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مفهوم استقلال در کار حسابرسی: شواهدی از شاغلین مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
مفهوم استقلال در کار حسابرسی: شواهدی از شاغلین مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 69 (2018-3)


طراحی الگوی بهینه مدیریت دانش برای دستگاه های نظارتی در ایران مطالعه موردی: دیوان محاسبات کشور
طراحی الگوی بهینه مدیریت دانش برای دستگاه های نظارتی در ایران مطالعه موردی: دیوان محاسبات کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین معیارهای سودآوری، بازده مورد انتظار با کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین معیارهای سودآوری، بازده مورد انتظار با کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هموارسازی مسیر حسابرسی عملکرد با شناخت موانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی (مطالعه موردی در دانشگاه ها)
هموارسازی مسیر حسابرسی عملکرد با شناخت موانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی (مطالعه موردی در دانشگاه ها)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اولویت بندی عوامل مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) به روش AHP و تاثیر آن در تسهیل امر حسابرسی
اولویت بندی عوامل مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) به روش AHP و تاثیر آن در تسهیل امر حسابرسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت سود و خوانایی گزارشگری مالی: آزمون تجربی رویکرد فرصت طلبانه
مدیریت سود و خوانایی گزارشگری مالی: آزمون تجربی رویکرد فرصت طلبانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر تغییر اجباری و داوطلبانه حسابرس مستقل بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر تغییر اجباری و داوطلبانه حسابرس مستقل بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کاهش هزینه نمایندگی ناشی از مدیریت سود تعهدی
بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کاهش هزینه نمایندگی ناشی از مدیریت سود تعهدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقاط شروع مبارزه با فساد با تاکید بر رویکرد نشانگانی؛ با بررسی موردی وضعیت نظام حقوقی ایران
نقاط شروع مبارزه با فساد با تاکید بر رویکرد نشانگانی؛ با بررسی موردی وضعیت نظام حقوقی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر کیفیت حسابرسی و رعایت حقوق سهامداران بر احتمال گزارشگری متقلبانه
تأثیر کیفیت حسابرسی و رعایت حقوق سهامداران بر احتمال گزارشگری متقلبانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر گزارش تفریغ بودجه بر تصمیمات مجلس شورای اسلامی
بررسی تأثیر گزارش تفریغ بودجه بر تصمیمات مجلس شورای اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر مدیریت واقعی و مصنوعی سود به عنوان شواهدی از ریسک اطلاعاتی گزار شهای مالی حسابرسی شده بر هزینه حقوق صاحبان سهام
تأثیر مدیریت واقعی و مصنوعی سود به عنوان شواهدی از ریسک اطلاعاتی گزار شهای مالی حسابرسی شده بر هزینه حقوق صاحبان سهام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر چرخش حسابرس در سطح شریک و موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی-
تأثیر چرخش حسابرس در سطح شریک و موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی-
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی مدل کیفیت حسابرسی داخلی
طراحی مدل کیفیت حسابرسی داخلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 68 (2017-12)


تأثیر عوامل خطر تقلب بر تعدیل برنامه حسابرسی- محمود نجف لو- مصطفی زنگی آبادی- پرویز غلامی
تأثیر عوامل خطر تقلب بر تعدیل برنامه حسابرسی- محمود نجف لو- مصطفی زنگی آبادی- پرویز غلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر تغییر در اقدامات و نگرش حسابرسان بر مدیریت افزایشی سود- اسماعیل توکل نیا- ماهرخ شاکری
بررسی تأثیر تغییر در اقدامات و نگرش حسابرسان بر مدیریت افزایشی سود- اسماعیل توکل نیا- ماهرخ شاکری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام- عسگر پاک مرام
تأثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام- عسگر پاک مرام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر استقلال کمیته حسابرسی بر تصمیمات سرمایه گذاری- زهره حاجیها- احمد کریمی
بررسی اثر استقلال کمیته حسابرسی بر تصمیمات سرمایه گذاری- زهره حاجیها- احمد کریمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر شاخص های کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین دستکاری سود و سرمایه گذاری بیش از حد- صفدر علی پور- اسماعیل امیری- حسن همتی
تأثیر شاخص های کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین دستکاری سود و سرمایه گذاری بیش از حد- صفدر علی پور- اسماعیل امیری- حسن همتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط عدم اطمینان محیطی- محمد مرفوع- مسعود حسنی القار
رابطه کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط عدم اطمینان محیطی- محمد مرفوع- مسعود حسنی القار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آسیب شناسی کمیته های حسابرسی- سید مصطفی علوی- محمدحسین قائمی
آسیب شناسی کمیته های حسابرسی- سید مصطفی علوی- محمدحسین قائمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش سنجه های کیفیت خدمات حسابرسی بر نوسان بازده سهام- محمدحسین ودیعی- مصطفی قناد- فائزه غلامی مقدم
نقش سنجه های کیفیت خدمات حسابرسی بر نوسان بازده سهام- محمدحسین ودیعی- مصطفی قناد- فائزه غلامی مقدم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر محافظه کاری شرطی- فرزانه نصیرزاده- جواد اورادی- جواد رجبعلی زاده
تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر محافظه کاری شرطی- فرزانه نصیرزاده- جواد اورادی- جواد رجبعلی زاده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی شکاف انتظارات حسابرسی درزمینه کشف تقلب درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران- داریوش فروغی- مجتبی عسگری ارجنگی
بررسی شکاف انتظارات حسابرسی درزمینه کشف تقلب درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران- داریوش فروغی- مجتبی عسگری ارجنگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر متغیرهای حسابرسی بر احتمال وقوع تقلب در صور تهای مالی: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- شکراله خواجوی- مهرداد ابراهیمی
بررسی تأثیر متغیرهای حسابرسی بر احتمال وقوع تقلب در صور تهای مالی: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- شکراله خواجوی- مهرداد ابراهیمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی علل بومی بروز فساد اداری: مورد مطالعه شهرداری تهران- شیرین السادات عباس زاده واقفی- جلیل دلخواه- لطف اله فروزنده دهکردی
شناسایی علل بومی بروز فساد اداری: مورد مطالعه شهرداری تهران- شیرین السادات عباس زاده واقفی- جلیل دلخواه- لطف اله فروزنده دهکردی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 67 (2017-9)


تاثیر تاخیرات عادی و غیر عادی در روند انتشار و ارائه گزارش حسابرس بر استقلال حسابرس- حسام رحمانی- وحید بخردی نسب
تاثیر تاخیرات عادی و غیر عادی در روند انتشار و ارائه گزارش حسابرس بر استقلال حسابرس- حسام رحمانی- وحید بخردی نسب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه مدت تصدی حسابرس با کیفیت حسابرسی- سید علیرضا پزشکیان- سید مهدی حسینی ازان اخاری
بررسی رابطه مدت تصدی حسابرس با کیفیت حسابرسی- سید علیرضا پزشکیان- سید مهدی حسینی ازان اخاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آزمایش میدانی توفان فکری گردشی-نوبتی و تعاملی الکترونیک در سلسله مراتب تیم حسابرسی- سید محمود موسوی شیری- مهدیه یزدانی- مهین میرزایی
آزمایش میدانی توفان فکری گردشی-نوبتی و تعاملی الکترونیک در سلسله مراتب تیم حسابرسی- سید محمود موسوی شیری- مهدیه یزدانی- مهین میرزایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش دیدگاه اخلاقی در تعدیل‌ اثر رهبری اصیل بر رفتارهای ناکارآمد حسابرسان- فرشته فیض آبادی- دکتر علی اصغر طاهرآبادی- دکتر فرشید خیرالهی
نقش دیدگاه اخلاقی در تعدیل‌ اثر رهبری اصیل بر رفتارهای ناکارآمد حسابرسان- فرشته فیض آبادی- دکتر علی اصغر طاهرآبادی- دکتر فرشید خیرالهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کنکاش پیرامون تأثیر عوامل حاکمیتی بر تأخیر گزارش حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران- میثم جعفری پور- معصومه جوکار- مجید گرگی زاده
کنکاش پیرامون تأثیر عوامل حاکمیتی بر تأخیر گزارش حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران- میثم جعفری پور- معصومه جوکار- مجید گرگی زاده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر ویژگی های کمیته حسابرسی بر افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- احسان بوژمهرانی- یحیی کامیابی
بررسی اثر ویژگی های کمیته حسابرسی بر افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- احسان بوژمهرانی- یحیی کامیابی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و حق الزحمه حسابرسی غیر قابل توضیح بر تجدید ارائه صورتهای مالی- سولماز حسن زاده- رسول برادران حسن زاده
تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و حق الزحمه حسابرسی غیر قابل توضیح بر تجدید ارائه صورتهای مالی- سولماز حسن زاده- رسول برادران حسن زاده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی راهبری شرکتی توسط حسابرسان داخلی در ایران- علی رحمانی، مژده کدخدایی الیادرانی
ارزیابی راهبری شرکتی توسط حسابرسان داخلی در ایران- علی رحمانی، مژده کدخدایی الیادرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر ویژگی های اجتماعی حسابرسان بر قضاوت آنها در حل تعارض میان حسابرس و مدیریت ویژگی های منتخب: بیش اعتمادی و شخصیت ماکیاولیسم- فروغ حیرانی، حمید رضا وکیلی فرد، بهمن بنی مهد، فریدون رهنمای رودپشتی
تاثیر ویژگی های اجتماعی حسابرسان بر قضاوت آنها در حل تعارض میان حسابرس و مدیریت ویژگی های منتخب: بیش اعتمادی و شخصیت ماکیاولیسم- فروغ حیرانی، حمید رضا وکیلی فرد، بهمن بنی مهد، فریدون رهنمای رودپشتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه الگویی برای کشف تقلب به وسیله حسابرسان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی- غلامحسین مهدوی- علی‌رضا قهرمانی
ارائه الگویی برای کشف تقلب به وسیله حسابرسان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی- غلامحسین مهدوی- علی‌رضا قهرمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرضیه اطلاعات: شواهدی از تاثیرسبک حسابرس بر تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی- حمزه محمدی خشوئی، سید عباس هاشمی، روح اله رجبی
فرضیه اطلاعات: شواهدی از تاثیرسبک حسابرس بر تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی- حمزه محمدی خشوئی، سید عباس هاشمی، روح اله رجبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل اقتضایی مؤثر بر مذاکره برای حل و فصل اختلاف نظرهای حسابرس با صاحبکار در ارتباط با نحوه گزارشگری مالی- یحیی حساس یگانه، جعفر باباجانی، فرخ برزیده، کیومرث بیگلر
عوامل اقتضایی مؤثر بر مذاکره برای حل و فصل اختلاف نظرهای حسابرس با صاحبکار در ارتباط با نحوه گزارشگری مالی- یحیی حساس یگانه، جعفر باباجانی، فرخ برزیده، کیومرث بیگلر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 66 (2017-6)


بررسی تحلیلی پژوهش های انجام شده در زمینه حسابرسی در ایران- حسین مهربانی- رضا غلامی جمکرانی
بررسی تحلیلی پژوهش های انجام شده در زمینه حسابرسی در ایران- حسین مهربانی- رضا غلامی جمکرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی نقش دیوان محاسبات در ایفای مسئولیت پاسخگویی عملیاتی دستگاه های اجرایی (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)- دکتر احمد ناصری- دکتر امین رضا کمالیان- بهزاد فلاطون زاده
ارزیابی نقش دیوان محاسبات در ایفای مسئولیت پاسخگویی عملیاتی دستگاه های اجرایی (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)- دکتر احمد ناصری- دکتر امین رضا کمالیان- بهزاد فلاطون زاده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین چرخش حسابرسان و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- رضا پیرایش- اسماعیل اشتری
بررسی رابطه بین چرخش حسابرسان و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- رضا پیرایش- اسماعیل اشتری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزشمداری شاخصهای حسابداری و کیفیت حسابرسی- دکتر احمد خدامی پور- مجتبی صفی پور افشار- علی گودرز تله جردی- ایمان حطیطه
ارزشمداری شاخصهای حسابداری و کیفیت حسابرسی- دکتر احمد خدامی پور- مجتبی صفی پور افشار- علی گودرز تله جردی- ایمان حطیطه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی و مقایسه گزارش حسابرس شرکتهای فعال و لغو پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران- محمدحسین ودیعی- سعید سمائی رهنی- محمد رسول چوپانی
ارزیابی و مقایسه گزارش حسابرس شرکتهای فعال و لغو پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران- محمدحسین ودیعی- سعید سمائی رهنی- محمد رسول چوپانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی متغیرهای مالی و غیر مالی موثر بر مبانی تعدیل گزارش حسابرسی مرتبط با برآوردهای حسابداری: رویکرد داده کاوی- رضا حسینی پور - محمد علی باقرپور ولاشانی- مهدی صالحی
شناسایی متغیرهای مالی و غیر مالی موثر بر مبانی تعدیل گزارش حسابرسی مرتبط با برآوردهای حسابداری: رویکرد داده کاوی- رضا حسینی پور - محمد علی باقرپور ولاشانی- مهدی صالحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی چارچوب مفهومی درگیرسازی ذینفعان در خط مشی گذاری عمومی- زهرا گلدار- مجتبی امیری- رحمت اله قلی پور سوته- منصور معظمی
طراحی چارچوب مفهومی درگیرسازی ذینفعان در خط مشی گذاری عمومی- زهرا گلدار- مجتبی امیری- رحمت اله قلی پور سوته- منصور معظمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و قضاوت حسابرس- بیتا مشایخی- قربان اسکندری
بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و قضاوت حسابرس- بیتا مشایخی- قربان اسکندری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر تغییر حسابرس بر قیمت سهام- غلامحسین اسدی- بهروز اشکانی
بررسی تاثیر تغییر حسابرس بر قیمت سهام- غلامحسین اسدی- بهروز اشکانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه الگوئی موثر برای حسابرسی بخش عمومی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران- دکتر عادل آذر- نعمت حبشی
ارائه الگوئی موثر برای حسابرسی بخش عمومی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران- دکتر عادل آذر- نعمت حبشی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 65 (2017-3)


بررسی رابطه ادراک از فرصت های رشد حرفه ای و میل به جابه جایی حسابرسان- زینب طاهری- محسن مرادی- مهدی جباری نوقابی
بررسی رابطه ادراک از فرصت های رشد حرفه ای و میل به جابه جایی حسابرسان- زینب طاهری- محسن مرادی- مهدی جباری نوقابی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل موثر بر گزارش مشروط حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- محمدرضا احمدی- روح اله شیرعلی
بررسی عوامل موثر بر گزارش مشروط حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- محمدرضا احمدی- روح اله شیرعلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین شیوه های تامین مالی با محافظه کاری حسابداری- حمیدرضا حبیبی- رحمان حسنعلی پور- فروغ فراز
بررسی رابطه بین شیوه های تامین مالی با محافظه کاری حسابداری- حمیدرضا حبیبی- رحمان حسنعلی پور- فروغ فراز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر کنترلهای داخلی بر تخلفات مالی دستگاههای اجرایی - هادی بکلو- عبدالله محمودی
تاثیر کنترلهای داخلی بر تخلفات مالی دستگاههای اجرایی - هادی بکلو- عبدالله محمودی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مفهوم پردازی تجاری سازی خدمات مالی- نبی الله الیاسی- اسدالله کردنائیج- سید حمید خدادادحسینی- پرویز احمدی
مفهوم پردازی تجاری سازی خدمات مالی- نبی الله الیاسی- اسدالله کردنائیج- سید حمید خدادادحسینی- پرویز احمدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی مدل حسابرسی اجتماعی با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری- سحر سپاسی- علی رجب زاده- محیا رضایت
طراحی مدل حسابرسی اجتماعی با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری- سحر سپاسی- علی رجب زاده- محیا رضایت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط بین عوام موثر بر ریسک دادخواهی حسابرسان و اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی- جواد قدیم پور- محسن دستگیر- ناصر ایزدی نیا
بررسی ارتباط بین عوام موثر بر ریسک دادخواهی حسابرسان و اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی- جواد قدیم پور- محسن دستگیر- ناصر ایزدی نیا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی موانع گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی (بر پایه مطالعات هیات استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی )- غلامرضا کردستانی- نظام الدین رحیمیان- شاهرخ شهرابی
شناسایی موانع گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی (بر پایه مطالعات هیات استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی )- غلامرضا کردستانی- نظام الدین رحیمیان- شاهرخ شهرابی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر کیفیت حسابرسی بر خدمات غیرحسابرسی- سید حسین سجادی-حسن فرازمند- آناهیتا بنی نعمه
تاثیر کیفیت حسابرسی بر خدمات غیرحسابرسی- سید حسین سجادی-حسن فرازمند- آناهیتا بنی نعمه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر اندازه حسابرس بر بار ارزشی سود و حقوق صاحبان سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران-محمد قسیم عثمانی- سید محسن حسینی
بررسی تأثیر اندازه حسابرس بر بار ارزشی سود و حقوق صاحبان سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران-محمد قسیم عثمانی- سید محسن حسینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 64 (2016-12)


تجدید ارائه صورتهای مالی :بررسی اثر رتبه موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار -فخرالدین محمدرضائی - منیره یحیایی
تجدید ارائه صورتهای مالی :بررسی اثر رتبه موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار -فخرالدین محمدرضائی - منیره یحیایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین جریان های نقد عملیاتی با بازده سهام و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران -محسن تنانی - شهرام بابائی شورک- نعمت بابائی
بررسی رابطه بین جریان های نقد عملیاتی با بازده سهام و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران -محسن تنانی - شهرام بابائی شورک- نعمت بابائی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر ثروت یا اثر قیمت- اعتبار؟ (مطالعه‌ی موردی ایران) -دکتر بهزاد سلمانی -دکتر حسین پناهی - سیدعلی آل‌عمران
اثر ثروت یا اثر قیمت- اعتبار؟ (مطالعه‌ی موردی ایران) -دکتر بهزاد سلمانی -دکتر حسین پناهی - سیدعلی آل‌عمران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران -دکتر زهره حاجیها - فهیمه مقامی
تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران -دکتر زهره حاجیها - فهیمه مقامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه الگویی فازی برای ارزیابی عملکرد حسابرسان در موسسات حسابرسی (مورد مطالعه موسسه حسابرسی مفید راهبر) -دکتر مهدی کاظمی - سعید اسمعیل‌پور زنجانی
ارائه الگویی فازی برای ارزیابی عملکرد حسابرسان در موسسات حسابرسی (مورد مطالعه موسسه حسابرسی مفید راهبر) -دکتر مهدی کاظمی - سعید اسمعیل‌پور زنجانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران -امیرحسین جمالی - محمود کرمی
بررسی تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران -امیرحسین جمالی - محمود کرمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حسابداران جنایی در جستجوی تقلب و پیش بینی بازده آتی سهام - سید کاظم ابراهیمی-،علی بهرامی نسب- غلامحسین گل ارضی- سعیده پیوندی
حسابداران جنایی در جستجوی تقلب و پیش بینی بازده آتی سهام - سید کاظم ابراهیمی-،علی بهرامی نسب- غلامحسین گل ارضی- سعیده پیوندی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر سیاست چرخش اجباری حسابرس بر حق‌الزحمه حسابرسی، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران - مسعود عزیزخانی - رضا داغانی -مژگان احمدیان
تأثیر سیاست چرخش اجباری حسابرس بر حق‌الزحمه حسابرسی، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران - مسعود عزیزخانی - رضا داغانی -مژگان احمدیان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین الگوی قضاوت در پیش‌بینی هزینه‌های سربار- شکرالله خواجوی - محمد حلاج
تبیین الگوی قضاوت در پیش‌بینی هزینه‌های سربار- شکرالله خواجوی - محمد حلاج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی نرخ حاکمیت شرکتی با استفاده از شبکه های عصبی (مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران) محمد نمازی - عباسعلی دریائی
پیش‌بینی نرخ حاکمیت شرکتی با استفاده از شبکه های عصبی (مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران) محمد نمازی - عباسعلی دریائی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 63 (2016-9)


الزامات حقوقی تحقق حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور -دکتر محمد حسین زارعی -جواد فاضلی نژاد
الزامات حقوقی تحقق حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور -دکتر محمد حسین زارعی -جواد فاضلی نژاد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی علل عمده تأخیر در اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای از منظر مدیران،معاونین،ذیحسابان و کارشناسان فنی دستگاههای اجرایی استان فارس -سید عزت الله نظرپور
بررسی علل عمده تأخیر در اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای از منظر مدیران،معاونین،ذیحسابان و کارشناسان فنی دستگاههای اجرایی استان فارس -سید عزت الله نظرپور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه نحوه گزارشگری دیوان محاسبات (موسسات عالی حسابرسی) دوازده کشور توسعه یافته و در حال توسعه در مقایسه با کشور جمهوری اسلامی ایران -نعمت حبشی
مطالعه نحوه گزارشگری دیوان محاسبات (موسسات عالی حسابرسی) دوازده کشور توسعه یافته و در حال توسعه در مقایسه با کشور جمهوری اسلامی ایران -نعمت حبشی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای صنایع شیمیایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران *محسن دارایی **مهناز جنتی
بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای صنایع شیمیایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران *محسن دارایی **مهناز جنتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر دوره تصدی حسابرسی بر هزینه‌های نمایندگی روح‌اله قیطاسی فرشاد سبزعلی‌پور فتح‌اله حاجی‌زاده
بررسی تاثیر دوره تصدی حسابرسی بر هزینه‌های نمایندگی روح‌اله قیطاسی فرشاد سبزعلی‌پور فتح‌اله حاجی‌زاده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر فرصت سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دکتر زهره حاجیها -علی قانع
بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر فرصت سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دکتر زهره حاجیها -علی قانع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر تغییر در ساختار کنترل کنندگان شرکت بر تغییر مؤسسات حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران -فرشید خیراللهی- احسان محبی
بررسی تأثیر تغییر در ساختار کنترل کنندگان شرکت بر تغییر مؤسسات حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران -فرشید خیراللهی- احسان محبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی مدل تبیینی واکنش به سود در ایران- پریسا سادات بهبهانی نیا - بیتا مشایخی
طراحی مدل تبیینی واکنش به سود در ایران- پریسا سادات بهبهانی نیا - بیتا مشایخی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

"بررسی تاثیرگزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در اعمال نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثربخشی بودجه‌های سالیانه" - حسن الماسی - محمود دهگان - داریوش حیدری
"بررسی تاثیرگزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در اعمال نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثربخشی بودجه‌های سالیانه" - حسن الماسی - محمود دهگان - داریوش حیدری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط بین فشار زمانی، پیچیدگی‌کار و اثربخشی حسابرسی در دیوان محاسبات کشور -مهدی مزینانی -دکتر غلامرضا کرمی - دکتر حمیدرضا وکیلی فرد
بررسی ارتباط بین فشار زمانی، پیچیدگی‌کار و اثربخشی حسابرسی در دیوان محاسبات کشور -مهدی مزینانی -دکتر غلامرضا کرمی - دکتر حمیدرضا وکیلی فرد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 62 (2016-6)


بررسی ارتباط بین افشای نسبت های مالی در گزارش های سالیانه و نظام راهبری شرکت - دکتر محمد حسین قائمی - زهرا محمدرضایی
بررسی ارتباط بین افشای نسبت های مالی در گزارش های سالیانه و نظام راهبری شرکت - دکتر محمد حسین قائمی - زهرا محمدرضایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران - محمدحسین نبات دوست باغمیشه - دکتر حیدر محمدزاده سالطه
بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران - محمدحسین نبات دوست باغمیشه - دکتر حیدر محمدزاده سالطه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی فناوری اطلاعات- مریم مرشدی پور- حسن دهقان دهنوی- محمود معین الدین
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی فناوری اطلاعات- مریم مرشدی پور- حسن دهقان دهنوی- محمود معین الدین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی برریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک - حسن زلقی-مرتضی بیات
تاثیر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی برریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک - حسن زلقی-مرتضی بیات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط بین برخی شاخص‌های کیفی حسابرسی و ویژگی‌های شرکت با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی -سید علی واعظ - بابک عابدی صدقیانی - وریا احمدی
بررسی ارتباط بین برخی شاخص‌های کیفی حسابرسی و ویژگی‌های شرکت با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی -سید علی واعظ - بابک عابدی صدقیانی - وریا احمدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی با استفاده از ماتریس رتبه ای -سید محمود موسوی شیری - مهدی صالحی -صدیقه یوسفی اطاقور
بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی با استفاده از ماتریس رتبه ای -سید محمود موسوی شیری - مهدی صالحی -صدیقه یوسفی اطاقور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر سازوکارهای نظارتی سهامداران نهادی بر رابطه جریان‌های نقدی و تغییرات سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران- دکتر داریوش فروغی- دکتر هادی امیری - سعید فرزادی
بررسی تاثیر سازوکارهای نظارتی سهامداران نهادی بر رابطه جریان‌های نقدی و تغییرات سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران- دکتر داریوش فروغی- دکتر هادی امیری - سعید فرزادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در دیوان محاسبات کشور با استفاده از مدل سه شاخگی- شهامت حسینیان - ابراهیم فراهانی
بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در دیوان محاسبات کشور با استفاده از مدل سه شاخگی- شهامت حسینیان - ابراهیم فراهانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور بر کاهش تخلفات دستگاه های اجرایی کشور- ابراهیم عباسی -سعید بیت عفری
تاثیر اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور بر کاهش تخلفات دستگاه های اجرایی کشور- ابراهیم عباسی -سعید بیت عفری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عملی وضعیت اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 1390 - غفور خوئینی-امین‌حسین رحیمی
بررسی عملی وضعیت اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 1390 - غفور خوئینی-امین‌حسین رحیمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 61 (2016-3)


اثر کیفیت حسابرسی و ساختار مالکیت بر همزمانی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران *هدی همتی *محمد سیرانی *قانع محمدی
اثر کیفیت حسابرسی و ساختار مالکیت بر همزمانی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران *هدی همتی *محمد سیرانی *قانع محمدی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر وجود حسابرس داخلی بر کاهش رخداد تحریف های مالی و قانونی و مالیاتی در شرکتها- محمدرضا عبدلی-علی اکبر نادعلی
بررسی تاثیر وجود حسابرس داخلی بر کاهش رخداد تحریف های مالی و قانونی و مالیاتی در شرکتها- محمدرضا عبدلی-علی اکبر نادعلی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر کسری بودجه بر نوسانات ارزی در اقتصاد ایران *دکتر یزدان نقدی* حمید بختیاری
بررسی اثر کسری بودجه بر نوسانات ارزی در اقتصاد ایران *دکتر یزدان نقدی* حمید بختیاری
| [PDF-FA] | [XML] |

فاصله انتظاراتِ حسابرسی: بررسی اثربخشیِ آموزشِ تئوریکِ حسابرسی در کاستن از انتظارات نامعقول(مطالعه موردی دانشگاه خلیج فارس) *ایرج اصغری* اعظم مهتدی* سید اسماعیل موسوی
فاصله انتظاراتِ حسابرسی: بررسی اثربخشیِ آموزشِ تئوریکِ حسابرسی در کاستن از انتظارات نامعقول(مطالعه موردی دانشگاه خلیج فارس) *ایرج اصغری* اعظم مهتدی* سید اسماعیل موسوی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر اجرای حسابرسی عملکرد بر ارتقاء بهره وری بخشهای دولتی ایران (مورد مطالعه در دیوان محاسبات کشور) -سیروس فتاحی - ابراهیم خشنود - ایرج قلی پور
بررسی تاثیر اجرای حسابرسی عملکرد بر ارتقاء بهره وری بخشهای دولتی ایران (مورد مطالعه در دیوان محاسبات کشور) -سیروس فتاحی - ابراهیم خشنود - ایرج قلی پور
| [PDF-FA] | [XML] |

تأثیراستانداردهای حسابداری تجدید نظر شده بر مدیریت سود و کیفیت سود امین ناظمی - لیلا درویش فراش -سید مجید اسلام زاده
تأثیراستانداردهای حسابداری تجدید نظر شده بر مدیریت سود و کیفیت سود امین ناظمی - لیلا درویش فراش -سید مجید اسلام زاده
| [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر سیاست تقسیم سود بر مدیریت سود واقعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نوع صنعت *سعید جبارزاده کنگرلوئی *یوسف حسین نژادی دیزج * زهرا نجاتی اصل * صالح هادی‌نیا
تأثیر سیاست تقسیم سود بر مدیریت سود واقعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نوع صنعت *سعید جبارزاده کنگرلوئی *یوسف حسین نژادی دیزج * زهرا نجاتی اصل * صالح هادی‌نیا
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه ساز و کارهای اصول راهبری شرکت ها و چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران * دکتر نظام الدین رحیمیان * رشیدالدین رجبی
بررسی رابطه ساز و کارهای اصول راهبری شرکت ها و چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران * دکتر نظام الدین رحیمیان * رشیدالدین رجبی
| [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر سطح بهینه وجه نقد نگهداری شده بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران *غلامحسین اسدی* بهاره باغدار
تأثیر سطح بهینه وجه نقد نگهداری شده بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران *غلامحسین اسدی* بهاره باغدار
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر ارزش افزوده فکری بر درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- دکتر سید حسین سجادی- رحیم بنابی قدیم
بررسی تاثیر ارزش افزوده فکری بر درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- دکتر سید حسین سجادی- رحیم بنابی قدیم
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 60 (2015-12)


ارزیابی هوش سازمانی در دیوان محاسبات کشور * محمد حسن حاجی احمدی قمی
ارزیابی هوش سازمانی در دیوان محاسبات کشور * محمد حسن حاجی احمدی قمی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی محتوای اطلاعاتی سود و جریان نقد عملیاتی هر سهم در تبیین سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران *روح‌اله قیطاسی *میرسجاد مسجد موسوی * فتح‌اله حاجی زاده
بررسی محتوای اطلاعاتی سود و جریان نقد عملیاتی هر سهم در تبیین سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران *روح‌اله قیطاسی *میرسجاد مسجد موسوی * فتح‌اله حاجی زاده
| [PDF-FA] | [XML] |

مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت و حق‌الزحمه حسابرسی *زهرا محمدآزادی * اسفندیار محمدی
مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت و حق‌الزحمه حسابرسی *زهرا محمدآزادی * اسفندیار محمدی
| [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه تطبیقی مفاهیم مندرج در آیین رفتار حرفه‌ای حسابداران از دیدگاه تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از گزارش‌های مالی * علی خوزین *جمال محمدی
مطالعه تطبیقی مفاهیم مندرج در آیین رفتار حرفه‌ای حسابداران از دیدگاه تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از گزارش‌های مالی * علی خوزین *جمال محمدی
| [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر قابلیت‏اتکای اقلام تعهدی بر پایداری سود و قیمت‏گذاری سهام *حسن فرج‏زاده دهکردی *حسن بلالی *عباس محمدی
تاثیر قابلیت‏اتکای اقلام تعهدی بر پایداری سود و قیمت‏گذاری سهام *حسن فرج‏زاده دهکردی *حسن بلالی *عباس محمدی
| [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر ساختار مالکیت و ساختار مالی بر حق الزحمه حسابرسی *رضا درخشی *دکتر یونس بادآور نهندی *دکتر رسول برادران حسن زاده
تاثیر ساختار مالکیت و ساختار مالی بر حق الزحمه حسابرسی *رضا درخشی *دکتر یونس بادآور نهندی *دکتر رسول برادران حسن زاده
| [PDF-FA] | [XML] |

تبیین مشکلات و راه‌حل‌ های مدیریت هزینه در بخش دولتی امید اسلام‌زاده *نوید جوادی * خسرو زیباکردار * میثم تحسیری
تبیین مشکلات و راه‌حل‌ های مدیریت هزینه در بخش دولتی امید اسلام‌زاده *نوید جوادی * خسرو زیباکردار * میثم تحسیری
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران * سید محمد علوی *بهزاد قربانی *وهاب رستمی
بررسی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران * سید محمد علوی *بهزاد قربانی *وهاب رستمی
| [PDF-FA] | [XML] |

رتبه‌بندی و ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ترکیبی فازی-AHP -ویکور؛ مطالعه موردی: شرکت‌های صنایع دارویی، فلزات اساسی و خودرو و قطعات *دکتر شکرالله خواجوی* حسن فتاحی نافچی *محمد حسین قدیریان آرانی
رتبه‌بندی و ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ترکیبی فازی-AHP -ویکور؛ مطالعه موردی: شرکت‌های صنایع دارویی، فلزات اساسی و خودرو و قطعات *دکتر شکرالله خواجوی* حسن فتاحی نافچی *محمد حسین قدیریان آرانی
| [PDF-FA] | [XML] |

مبارزه با پول‌شویی در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نقش دیوان محاسبات کشور امین‌حسین رحیمی* ‌ غفور خوئینی**
مبارزه با پول‌شویی در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نقش دیوان محاسبات کشور امین‌حسین رحیمی* ‌ غفور خوئینی**
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 59 (2015-9)


شناسایی چالشهای امنیت فناوری اطلاعات در حسابرسی دیوان محاسبات کشور * محبوبه سلیمانی اصل
شناسایی چالشهای امنیت فناوری اطلاعات در حسابرسی دیوان محاسبات کشور * محبوبه سلیمانی اصل
| [PDF-FA] | [XML] |

تعدیلات سنواتی ابزاری جهت هموارسازی سود* سید رضا سید نژاد فهیم* اسماعیل اقدامی * محمد جوزبرکند
تعدیلات سنواتی ابزاری جهت هموارسازی سود* سید رضا سید نژاد فهیم* اسماعیل اقدامی * محمد جوزبرکند
| [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه نحوه ارزیابی عملکرد توسط دیوان محاسبات (موسسات عالی حسابرسی) دوازده کشور توسعه یافته و در حال توسعه در مقایسه با کشور جمهوری اسلامی ایران *نعمت حبشی
مطالعه نحوه ارزیابی عملکرد توسط دیوان محاسبات (موسسات عالی حسابرسی) دوازده کشور توسعه یافته و در حال توسعه در مقایسه با کشور جمهوری اسلامی ایران *نعمت حبشی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط بین اشتباهات حسابرسی و مربوط بودن ارزش متغیرهای بنیادی حسابداری در شرکت‌های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران * منصوره دهقانی* محمود معین‌الدین * فروغ حیرانی
بررسی ارتباط بین اشتباهات حسابرسی و مربوط بودن ارزش متغیرهای بنیادی حسابداری در شرکت‌های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران * منصوره دهقانی* محمود معین‌الدین * فروغ حیرانی
| [PDF-FA] | [XML] |

رابطه هزینه حسابرسی مستقل با کیفیت سود و استقلال هیئت مدیره در بازار بورس اوراق بهادار تهران *دکتر روح الله رجبی* محمود قربانی * کیوان شعبانی
رابطه هزینه حسابرسی مستقل با کیفیت سود و استقلال هیئت مدیره در بازار بورس اوراق بهادار تهران *دکتر روح الله رجبی* محمود قربانی * کیوان شعبانی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری شرکتها با در نظر گرفتن معیار کمبود جریانات نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار تهران *عقیل شکری * عبداله پاکدل مغانلو
بررسی تاثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری شرکتها با در نظر گرفتن معیار کمبود جریانات نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار تهران *عقیل شکری * عبداله پاکدل مغانلو
| [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر ویژگی‌های مراحل چرخه عمر شرکت بر عدم تقارن زمانی جریان نقدی عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران **ناصر ایزدی نیا * غلامحسین کیانی ** مهدی میرزائی ***
تاثیر ویژگی‌های مراحل چرخه عمر شرکت بر عدم تقارن زمانی جریان نقدی عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران **ناصر ایزدی نیا * غلامحسین کیانی ** مهدی میرزائی ***
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کاربرد الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچگان پیوسته در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران *حسن تقی زاده *محمود همت فر
بررسی کاربرد الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچگان پیوسته در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران *حسن تقی زاده *محمود همت فر
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل مؤثر بر بروز نارسایی در سیستم کنترلهای مالی دستگاههای اجرایی* دکتر محمد جواد حضوری *دکتر عزیز گُرد *مجید گلدوست
بررسی عوامل مؤثر بر بروز نارسایی در سیستم کنترلهای مالی دستگاههای اجرایی* دکتر محمد جواد حضوری *دکتر عزیز گُرد *مجید گلدوست
| [PDF-FA] | [XML] |

کیفیت اقلام تعهدی در برابر کیفیت افشاء: جایگزین یا مکمل (شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) *احمد احمدپور * علیرضا عموزادخلیلی
کیفیت اقلام تعهدی در برابر کیفیت افشاء: جایگزین یا مکمل (شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) *احمد احمدپور * علیرضا عموزادخلیلی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 58 (2015-6)


تاثیر حاکمیت شرکتی بر میزان مدیریت سود در بازار بورس اوراق بهادار تهران ----- دکتر حسن قدرتی ---- سعید فیضی
تاثیر حاکمیت شرکتی بر میزان مدیریت سود در بازار بورس اوراق بهادار تهران ----- دکتر حسن قدرتی ---- سعید فیضی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر پاداش هیئت مدیره بر پیش بینی سود ----دکتر مهدی حیدری ---- علی رنجبری
بررسی تاثیر پاداش هیئت مدیره بر پیش بینی سود ----دکتر مهدی حیدری ---- علی رنجبری
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ویژکی‌های هیات مدیره بر محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ----- مهدی مهربانی ------ حسن زلقی ---- سید علی ملیحی
بررسی ویژکی‌های هیات مدیره بر محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ----- مهدی مهربانی ------ حسن زلقی ---- سید علی ملیحی
| [PDF-FA] | [XML] |

رابطه توانایی مدیریت و پایداری سود با تأکید بر اجزای تعهدی و جریا‌ن‌های نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران --- دکتر موسی بزرگ اصل ---- بیستون صالح‌زاده
رابطه توانایی مدیریت و پایداری سود با تأکید بر اجزای تعهدی و جریا‌ن‌های نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران --- دکتر موسی بزرگ اصل ---- بیستون صالح‌زاده
| [PDF-FA] | [XML] |

بهینه‌سازی مدل پیش‌بینی حق الزحمه‌ی حسابرسی با استفاده از سود و جریان‌های نقد عملیاتی با رویکرد رگرسیون حداقل مربعات، شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک ---- سید علی واعظ ----محسن رشیدی باغی --- جواد نیک‌کار ---- مریم کاویانی
بهینه‌سازی مدل پیش‌بینی حق الزحمه‌ی حسابرسی با استفاده از سود و جریان‌های نقد عملیاتی با رویکرد رگرسیون حداقل مربعات، شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک ---- سید علی واعظ ----محسن رشیدی باغی --- جواد نیک‌کار ---- مریم کاویانی
| [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی عوامل موثر بر انگیزش حسابرسان دیوان محاسبات منطقه (1) و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاه‌های اجرایی استانهای منطقه (1) : سمنان ، تهران ، البرز ، قم ، قزوین ، مرکزی * محسن دارایی ** حبیب اله دانایی
شناسایی عوامل موثر بر انگیزش حسابرسان دیوان محاسبات منطقه (1) و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاه‌های اجرایی استانهای منطقه (1) : سمنان ، تهران ، البرز ، قم ، قزوین ، مرکزی * محسن دارایی ** حبیب اله دانایی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر به موقع بودن گزارش حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران---- دکتر امیدپورحیدری ---- سعیده برهانی نژاد---- وحید محمدرضاخانی
بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر به موقع بودن گزارش حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران---- دکتر امیدپورحیدری ---- سعیده برهانی نژاد---- وحید محمدرضاخانی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیرمتغیرهای کلان اقتصادی بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران----- محمد عرب مازار یزدی ----- مهدی خوری
بررسی تأثیرمتغیرهای کلان اقتصادی بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران----- محمد عرب مازار یزدی ----- مهدی خوری
| [PDF-FA] | [XML] |

دگردیسی و تکامل مرحله ای قراردادهای بین المللی نفتی بیع متقابل در بستر حقوق ایران ----- میر شهبیز شافع----- فتح الله رحیمی
دگردیسی و تکامل مرحله ای قراردادهای بین المللی نفتی بیع متقابل در بستر حقوق ایران ----- میر شهبیز شافع----- فتح الله رحیمی
| [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی روند تحقق حقوق بین‌نسلی حاکم بر مصرف عواید حاصل از فروش نفت و مشتقات آن از دیدگاه اقتصادی ----دکتر جعفر باباجانی ---- احمد پیفه---- محمدتقی تقوی فرد
ارزیابی روند تحقق حقوق بین‌نسلی حاکم بر مصرف عواید حاصل از فروش نفت و مشتقات آن از دیدگاه اقتصادی ----دکتر جعفر باباجانی ---- احمد پیفه---- محمدتقی تقوی فرد
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 57 (2015-3)


الزامات استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل) ------- دکتر محمد رضا پورعلی -- سعیده کاکوان
الزامات استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل) ------- دکتر محمد رضا پورعلی -- سعیده کاکوان
| [PDF-FA] | [XML] |

واکنش بازار سرمایه به اقلام تعهدی،جریان نقد آزاد و خالص داراییهای عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران ------- حمیدرضا گنجی ----قربان اسکندری
واکنش بازار سرمایه به اقلام تعهدی،جریان نقد آزاد و خالص داراییهای عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران ------- حمیدرضا گنجی ----قربان اسکندری
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط بین کیفیت سود و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ---- دکتر صابر جلیلی ----فرزاد قیصری
بررسی ارتباط بین کیفیت سود و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ---- دکتر صابر جلیلی ----فرزاد قیصری
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نارسایی‌های مدل حسابرسی مبتنی بر سیستم وامکان جایگزینی آن با مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک در ایران --- دکتر سعید قربانی ---دکتر محمدعلی آقایی---- وحید احمدیان --- مهدیس نیکزاد قادیکلایی
بررسی نارسایی‌های مدل حسابرسی مبتنی بر سیستم وامکان جایگزینی آن با مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک در ایران --- دکتر سعید قربانی ---دکتر محمدعلی آقایی---- وحید احمدیان --- مهدیس نیکزاد قادیکلایی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه ای عملکرد شرکت های واگذار شده قبل و بعد از واگذاری بر اساس مدل ای اف کیو ام(EFQM) و برخی شاخص های مالی - محمد حامد خان‌محمدی - علی اکبر قـره‌ داغـی
بررسی مقایسه ای عملکرد شرکت های واگذار شده قبل و بعد از واگذاری بر اساس مدل ای اف کیو ام(EFQM) و برخی شاخص های مالی - محمد حامد خان‌محمدی - علی اکبر قـره‌ داغـی
| [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران---- دکتر زهره حاجیها ----فهیمه مقامی
تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران---- دکتر زهره حاجیها ----فهیمه مقامی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی برگزینش اظهار نظر حسابرس -------- میر حافظ امیرآزاد ---- دکتر مهدی زینالی ----دکتر رضا شاهی
بررسی تاثیر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی برگزینش اظهار نظر حسابرس -------- میر حافظ امیرآزاد ---- دکتر مهدی زینالی ----دکتر رضا شاهی
| [PDF-FA] | [XML] |

رابطه بین بازده غیر عادی و حسابداری محافظه کارانه در بورس اوراق بهادار تهران ---- دکتر قاسم بولو --- دکتر محمد مرفوع --- علیرضا ابوالحسنی طرقی
رابطه بین بازده غیر عادی و حسابداری محافظه کارانه در بورس اوراق بهادار تهران ---- دکتر قاسم بولو --- دکتر محمد مرفوع --- علیرضا ابوالحسنی طرقی
| [PDF-FA] | [XML] |

ارائه رویکردی نوین بر صدور گزارش حسابرسی با استفاده از داده‌کاوی (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) --------محمدحسین ستایش -حسن فتاحی نافچی - سمیره عباسپور - میثم روستایی
ارائه رویکردی نوین بر صدور گزارش حسابرسی با استفاده از داده‌کاوی (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) --------محمدحسین ستایش -حسن فتاحی نافچی - سمیره عباسپور - میثم روستایی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 56 (2014-12)


چالشها و الزامات خصوصی سازی با تاکید بر طرح توزیع سهام عدالت------ علی کوچکی
چالشها و الزامات خصوصی سازی با تاکید بر طرح توزیع سهام عدالت------ علی کوچکی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی محافظه کاری سود بر بازده سهام و ارزش دفتری سهام شرکت های درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ----- ایرج قلی پور - سیروس فتاحی
بررسی محافظه کاری سود بر بازده سهام و ارزش دفتری سهام شرکت های درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ----- ایرج قلی پور - سیروس فتاحی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش دولت الکترونیک در کاهش بوروکراسی و ارتقاء سلامت اداری در سازمان بازرگانی شیراز ------- زهیر حیاتی - زهرا درخشنده دشتی
بررسی نقش دولت الکترونیک در کاهش بوروکراسی و ارتقاء سلامت اداری در سازمان بازرگانی شیراز ------- زهیر حیاتی - زهرا درخشنده دشتی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر اعمال سیاست مالی بر بازدهی بورس در ایران ----- رویا آل عمران - سیدعلی آل عمران
بررسی اثر اعمال سیاست مالی بر بازدهی بورس در ایران ----- رویا آل عمران - سیدعلی آل عمران
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین نقدشوندگی سبد سهام و نقدشوندگی سهام شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران---- حسن قالیباف اصل - وحید حسن پور دبیر
بررسی رابطه بین نقدشوندگی سبد سهام و نقدشوندگی سهام شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران---- حسن قالیباف اصل - وحید حسن پور دبیر
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقامه دعوا علیه حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران------- دکتر سعید جبارزاده کنگرلویی- سعید سبزواری - مرتضی متوسل
بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقامه دعوا علیه حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران------- دکتر سعید جبارزاده کنگرلویی- سعید سبزواری - مرتضی متوسل
| [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه رابطه مدیریت سود و امکان تقلب در صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ------ کامبیز فرقاندوست حقیقی - سید عباس هاشمی - امین فروغی دهکردی
مطالعه رابطه مدیریت سود و امکان تقلب در صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ------ کامبیز فرقاندوست حقیقی - سید عباس هاشمی - امین فروغی دهکردی
| [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری سود عملیاتی در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی ------- دکترفرهاد شاه ویسی - دکترکیومرث سهیلی - امیر حمزه حیدریان
مطالعه محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری سود عملیاتی در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی ------- دکترفرهاد شاه ویسی - دکترکیومرث سهیلی - امیر حمزه حیدریان
| [XML] |

اثر وضعیت بازار بر شکل‌گیری رفتار جمعی در بورس اوراق بهادار تهران ------احمد بدری - محمد عرب مازار یزدی- افشین عزیزیان
اثر وضعیت بازار بر شکل‌گیری رفتار جمعی در بورس اوراق بهادار تهران ------احمد بدری - محمد عرب مازار یزدی- افشین عزیزیان
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 55 (2014-9)


تجدید ارائه صورت‌های مالی و عوامل موثر بر آن در صنایع مختلف ------- افسانه رفیعی محمدحسین صفرزاده
تجدید ارائه صورت‌های مالی و عوامل موثر بر آن در صنایع مختلف ------- افسانه رفیعی محمدحسین صفرزاده
| [PDF-FA] | [XML] |

تحقیقی پیرامون ارتباط بین نگه‌داشت نقدینگی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی --------مجید معبادی فرهاد دهدار محمد رضا عبدلی محسن دارایی
تحقیقی پیرامون ارتباط بین نگه‌داشت نقدینگی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی --------مجید معبادی فرهاد دهدار محمد رضا عبدلی محسن دارایی
| [PDF-FA] | [XML] |

مربوط بودن سود و جریان نقد در بانک ها: با در نظر گرفتن ریسک های بانکی --------محمدعلی آقایی سیما میرزایی هاشم رستگاری مبین
مربوط بودن سود و جریان نقد در بانک ها: با در نظر گرفتن ریسک های بانکی --------محمدعلی آقایی سیما میرزایی هاشم رستگاری مبین
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کیفیت برگزاری جلسات توفان فکری میان حسابرسان مستقل ------- نظام الدین رحیمیان میثم آخوندزاده
بررسی کیفیت برگزاری جلسات توفان فکری میان حسابرسان مستقل ------- نظام الدین رحیمیان میثم آخوندزاده
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط دوره‌ی تصدی حسابرس با محافظه‌کاری در سودهای گزارش شده--------- دکتر حسین کرباسی یزدی دکتر یداله نوری‌فرد حسن چناری بوکت
بررسی ارتباط دوره‌ی تصدی حسابرس با محافظه‌کاری در سودهای گزارش شده--------- دکتر حسین کرباسی یزدی دکتر یداله نوری‌فرد حسن چناری بوکت
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نحوه استنباط حسابرسان از عوامل موثر بر فرایند جستجو، کشف و ارزیابی شواهد مربوط به رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه و ارائه یک مدل کاربردی---- داریوش فروغی روح الله رجبی فتاح بهزادیان
بررسی نحوه استنباط حسابرسان از عوامل موثر بر فرایند جستجو، کشف و ارزیابی شواهد مربوط به رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه و ارائه یک مدل کاربردی---- داریوش فروغی روح الله رجبی فتاح بهزادیان
| [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی توان پیش بینی مدل های ورشکستگی (مقایسه مدل های اولیه و تعدیل شده) ------دکتر غلامرضا کردستانی رشید تاتلی
ارزیابی توان پیش بینی مدل های ورشکستگی (مقایسه مدل های اولیه و تعدیل شده) ------دکتر غلامرضا کردستانی رشید تاتلی
| [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی سود هر سهم با استفاده از شبکه‌های عصبی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ----دکتر رضوان حجازی دکتر شاپور محمدی پروانه فایقی
پیش‌بینی سود هر سهم با استفاده از شبکه‌های عصبی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ----دکتر رضوان حجازی دکتر شاپور محمدی پروانه فایقی
| [PDF-FA] | [XML] |

رابطه حسابرسی عملکرد با کاهش فساد اداری از طریق افزایش شفافیت، بهبود پاسخگویی و ارتقاء اعتماد و درستی ----------اکبر اعتباریان - مصطفی عمادزاده - علی روحانی
رابطه حسابرسی عملکرد با کاهش فساد اداری از طریق افزایش شفافیت، بهبود پاسخگویی و ارتقاء اعتماد و درستی ----------اکبر اعتباریان - مصطفی عمادزاده - علی روحانی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 54 (2014-6)


کنکاشی در اهداف گزارشگری مالی دولتی
کنکاشی در اهداف گزارشگری مالی دولتی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین اندازه شرکتها و هزینه‌های سیاسی
بررسی رابطه بین اندازه شرکتها و هزینه‌های سیاسی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی حق‌الزحمه‌ی حسابرسی و اندازه‌ی موسسه‌ی حسابرسی در شرکت‌های خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی حق‌الزحمه‌ی حسابرسی و اندازه‌ی موسسه‌ی حسابرسی در شرکت‌های خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر پیچیدگی حسابداری و شفافیت گزارشگری مالی شرکت بر تاخیر در ارائه گزارش حسابرس
بررسی تاثیر پیچیدگی حسابداری و شفافیت گزارشگری مالی شرکت بر تاخیر در ارائه گزارش حسابرس
| [PDF-FA] | [XML] |

چالش های آموزش حسابداری در ایران از دید شاغلین حرفه و مراجع دانشگاهی
چالش های آموزش حسابداری در ایران از دید شاغلین حرفه و مراجع دانشگاهی
| [PDF-FA] | [XML] |

رابطه بین کیفیت کنترل‌های داخلی و محافظه‌کاری شرطی در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه بین کیفیت کنترل‌های داخلی و محافظه‌کاری شرطی در بورس اوراق بهادار تهران
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر تغییر حسابرس
بررسی تاثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر تغییر حسابرس
| [PDF-FA] | [XML] |

رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و دوره تصدی حسابرس (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)
رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و دوره تصدی حسابرس (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 53 (2014-3)


بررسی اثرات فساد اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی (با تاکید بر اقتصاد ایران)
بررسی اثرات فساد اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی (با تاکید بر اقتصاد ایران)
| [XML] |

تأثیر سرمایه فکری بر کارایی شرکت‌ها با بررسی اثر ساختار سرمایه به عنوان متغیر تعدیل‌کننده بر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار تهران
تأثیر سرمایه فکری بر کارایی شرکت‌ها با بررسی اثر ساختار سرمایه به عنوان متغیر تعدیل‌کننده بر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار تهران
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر مدیریت سود و کیفیت حسابرسی بر سرمایه‌گذاری بیش از حد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر مدیریت سود و کیفیت حسابرسی بر سرمایه‌گذاری بیش از حد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در دیوان محاسبات کشور و راهکارهای افزایش آن
بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در دیوان محاسبات کشور و راهکارهای افزایش آن
| [PDF-FA] | [XML] |

رابطه تامین مالی شرکت از طریق بدهی‌ها با کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه تامین مالی شرکت از طریق بدهی‌ها با کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
| [PDF-FA] | [XML] |

اثر گزارش مشروط حسابرسی بر روش‌های تأمین مالی
اثر گزارش مشروط حسابرسی بر روش‌های تأمین مالی
| [PDF-FA] | [XML] |

آگاهی از نگرش شرکاء و تحریف قضاوت حسابرسی در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
آگاهی از نگرش شرکاء و تحریف قضاوت حسابرسی در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

محافظه‌کاری حسابداری و قیمت‌گذاری کمتر از واقع سهام در عرضه عمومی اولیه
محافظه‌کاری حسابداری و قیمت‌گذاری کمتر از واقع سهام در عرضه عمومی اولیه
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر استقلال و امنیت در مسیر پیشرفت حرفه ای حسابداران بر رفاه آنها با توجه به نقش میانجی متغیرهای موفقیت و تعادل ذهنی بین زندگی کاری و شخصی (مطالعه موردی: حسابداران فعال در شرکت های مختلف استان یزد)
بررسی تاثیر استقلال و امنیت در مسیر پیشرفت حرفه ای حسابداران بر رفاه آنها با توجه به نقش میانجی متغیرهای موفقیت و تعادل ذهنی بین زندگی کاری و شخصی (مطالعه موردی: حسابداران فعال در شرکت های مختلف استان یزد)
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 52 (2013-12)


بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرسی بر عدم اطمینان اطلاعاتی
بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرسی بر عدم اطمینان اطلاعاتی
| [XML] |

مالکیت خانوادگی، غیر خانوادگی شرکت‌ها و مدیریت سود
مالکیت خانوادگی، غیر خانوادگی شرکت‌ها و مدیریت سود
| [XML] |

بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
| [XML] |

بررسی آنتروپی صورتهای مالی و اثر آن بر تغییرات سود در صنایع بورس اوراق بهادار تهران
بررسی آنتروپی صورتهای مالی و اثر آن بر تغییرات سود در صنایع بورس اوراق بهادار تهران
| [XML] |

تحقیق تجربی از نحوه قضاوت حسابرس در اعمال آزمون های تحلیلی
تحقیق تجربی از نحوه قضاوت حسابرس در اعمال آزمون های تحلیلی
| [XML] |

ضرورت ایجاد جایگاه مناسب برای حسابداری بخش عمومی در تحصیلات تکمیلی دانشگاههای ایران
ضرورت ایجاد جایگاه مناسب برای حسابداری بخش عمومی در تحصیلات تکمیلی دانشگاههای ایران
| [XML] |

بررسی رابطه میان ترکیب دارایی - بدهی و ریسک نقدینگی بانکها در ایران
بررسی رابطه میان ترکیب دارایی - بدهی و ریسک نقدینگی بانکها در ایران
| [XML] |

مطالعه رابطه سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاه‌های اجرایی
مطالعه رابطه سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاه‌های اجرایی
| [XML] |

Volume 13, Number 51 (2013-9)


تاثیر ارائه مجدد صورت‌های مالی بر ریسک اطلاعات
تاثیر ارائه مجدد صورت‌های مالی بر ریسک اطلاعات
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر تغییر حسابرس بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر تغییر حسابرس بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
| [XML] |

بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی
بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی
| [XML] |

بررسی ارتباط بین اندازه موسسه حسابرسی، تعداد صاحبکاران موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی
بررسی ارتباط بین اندازه موسسه حسابرسی، تعداد صاحبکاران موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی
| [XML] |

بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
| [XML] |

بررسی تاثیر فرهنگ اخلاقی سازمان بر رفتار حسابرس
بررسی تاثیر فرهنگ اخلاقی سازمان بر رفتار حسابرس
| [XML] |

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)
بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)
| [XML] |

کاربرد رگرسیون لجستیک درشناسایی گزارشگری مالی متقلبانه
کاربرد رگرسیون لجستیک درشناسایی گزارشگری مالی متقلبانه
| [XML] |

Volume 13, Number 50 (2013-6)


بررسی تأثیر هزینه‌های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی برکیفیت حسابرسی
بررسی تأثیر هزینه‌های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی برکیفیت حسابرسی
| [XML] |

نقش حسابرسان مستقل درتجدید ارائه اجباری یا اختیاری صورتهای مالی و تاثیرآن بر کیفیت سود قبل و بعد تجدید ارائه
نقش حسابرسان مستقل درتجدید ارائه اجباری یا اختیاری صورتهای مالی و تاثیرآن بر کیفیت سود قبل و بعد تجدید ارائه
| [XML] |

بررسی اثر ریسک ورشکستگی بر توان اقلام تعهدی غیرعادی در پیش بینی جریان نقد
بررسی اثر ریسک ورشکستگی بر توان اقلام تعهدی غیرعادی در پیش بینی جریان نقد
| [XML] |

عوامل مرتبط با به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک
عوامل مرتبط با به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک
| [XML] |

اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی
اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی
| [XML] |

تاثیر معیارهای کیفیت حسابرسی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت‌های بورسی
تاثیر معیارهای کیفیت حسابرسی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت‌های بورسی
| [XML] |

رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بر اساس رویکرد مقایسه ای شرکتهای با کیفیت سود بالا و کیفیت سود پایین)
رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بر اساس رویکرد مقایسه ای شرکتهای با کیفیت سود بالا و کیفیت سود پایین)
| [XML] |

Volume 12, Number 49 (2013-3)


تاثیر رعایت آیین رفتار حرفه ای بر کاهش تضاد منافع حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم
تاثیر رعایت آیین رفتار حرفه ای بر کاهش تضاد منافع حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم
| [XML] |

ارزیابی عملکرد شرکت‌های صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش FAHP وTOPSIS
ارزیابی عملکرد شرکت‌های صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش FAHP وTOPSIS
| [XML] |

بررسی تاثیر خصوصیات اصول راهبری شرکتها بر مدیریت مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر خصوصیات اصول راهبری شرکتها بر مدیریت مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
| [XML] |

بررسی تاثیر تخصص در صنعت و دوره تصدی حسابرسی بر مدیریت سود (با تاکید بر صورت های مالی میان دوره ای) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر تخصص در صنعت و دوره تصدی حسابرسی بر مدیریت سود (با تاکید بر صورت های مالی میان دوره ای) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
| [XML] |

بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی
بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی
| [XML] |

تاثیر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران
تاثیر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران
| [XML] |

اقلام تعهدی درصدی در مقابل اقلام تعهدی سنتی
اقلام تعهدی درصدی در مقابل اقلام تعهدی سنتی
| [XML] |

Volume 12, Number 48 (2012-12)


تدوین و تب یین مدل رابطه یکفیت گزارشگری مالی عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه گذاری در سطح شرک تهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران------ یحیی حساس یگانه| کاوه مهرانی| شاپور محمدی| حمزه دیدار
تدوین و تب یین مدل رابطه یکفیت گزارشگری مالی عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه گذاری در سطح شرک تهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران------ یحیی حساس یگانه| کاوه مهرانی| شاپور محمدی| حمزه دیدار
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه متغیرهای هزینه نمایندگی و ح قالزحمه حسابرسی ---------علی جعفری| همت جعفری| امیر رسائیان| رضا پو رحسینی
بررسی رابطه متغیرهای هزینه نمایندگی و ح قالزحمه حسابرسی ---------علی جعفری| همت جعفری| امیر رسائیان| رضا پو رحسینی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین کسری بودجه دولت، نقدینگی و تورم در ایران طی سال های 57 تا 87-------------- غلامرضا اسلامی بیدگلی| وحید محمودی| سیدمحسن سبحانی
بررسی رابطه بین کسری بودجه دولت، نقدینگی و تورم در ایران طی سال های 57 تا 87-------------- غلامرضا اسلامی بیدگلی| وحید محمودی| سیدمحسن سبحانی
| [PDF-FA] | [XML] |

تدوین استراتژی مناسب حسابرسی دیوان محاسبات کشور براساس مدل SWOT و مدل TOPSIS----- سید حسین میری| علی اسماعیل زاده مقری| جمال جعفر یچاشمی
تدوین استراتژی مناسب حسابرسی دیوان محاسبات کشور براساس مدل SWOT و مدل TOPSIS----- سید حسین میری| علی اسماعیل زاده مقری| جمال جعفر یچاشمی
| [PDF-FA] | [XML] |

حسابرسی عملکرد و ارتباط آن با مطالعات جغرافیایی )مطالعه موردی: بحران زیست محیطی دریاچه ارومیه--------عبدالرضا رحمانی فضلی| مظفر صادقی
حسابرسی عملکرد و ارتباط آن با مطالعات جغرافیایی )مطالعه موردی: بحران زیست محیطی دریاچه ارومیه--------عبدالرضا رحمانی فضلی| مظفر صادقی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی کارکنان دیوان محاسبات کشور ------ عبدالمحمد مهدوی| علیرضا پیلتن
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی کارکنان دیوان محاسبات کشور ------ عبدالمحمد مهدوی| علیرضا پیلتن
| [PDF-FA] | [XML] |

چالشهای استقرار نظام گزارشگری بر مبنای حسابداری تعهدی )با تاکید بر مسئولیت پاسخگویی( در بخش دولتی ایران-------- محمد کاظمی- حسین کرباسیی‌زدی
چالشهای استقرار نظام گزارشگری بر مبنای حسابداری تعهدی )با تاکید بر مسئولیت پاسخگویی( در بخش دولتی ایران-------- محمد کاظمی- حسین کرباسیی‌زدی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر ویژگ یهای فردی حسابرس در تمایل فهر به استفاده از چ کلیست کشف تقلب و اتکاء بر نتایج بدست آمده از آن -----امید پورحیدری|- سعید بذرافشان
بررسی اثر ویژگ یهای فردی حسابرس در تمایل فهر به استفاده از چ کلیست کشف تقلب و اتکاء بر نتایج بدست آمده از آن -----امید پورحیدری|- سعید بذرافشان
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 46 (2012-6)


تفویض اختیار در امور حاکمیتی و مقارنه با وکالت و نمایندگی حقوقی
تفویض اختیار در امور حاکمیتی و مقارنه با وکالت و نمایندگی حقوقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناخت موانع ارزیابی کنترل های داخلی در حسابرسی مستقل
شناخت موانع ارزیابی کنترل های داخلی در حسابرسی مستقل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تطابق توانمندی سیستم های اطلاعاتی حسابداری با نیازهای اطلاعاتی و تاثیر آن بر عملکرد شرکتها
تطابق توانمندی سیستم های اطلاعاتی حسابداری با نیازهای اطلاعاتی و تاثیر آن بر عملکرد شرکتها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر محافظه کاری بر میزان مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش سهام
تاثیر محافظه کاری بر میزان مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش سهام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخصص حسابرس در صنعت و مدیریت اقلام تعهدی اختیاری
تخصص حسابرس در صنعت و مدیریت اقلام تعهدی اختیاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 45 (2011-5)


بررسی موانع تشکیل موسسات حسابرسی بزرگ در ایران
بررسی موانع تشکیل موسسات حسابرسی بزرگ در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی
نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی مدیریت آرایشی سود با استفاده از قانون بنفورد
شناسایی مدیریت آرایشی سود با استفاده از قانون بنفورد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رتبه بندی عوامل موثر بر خطر ریسک حسابرسی با استفاده ار تکنیکtopsis
رتبه بندی عوامل موثر بر خطر ریسک حسابرسی با استفاده ار تکنیکtopsis
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مسئولیت پاسخگویی،فشار زمانی،و کتمان شواهد حسابرسی
مسئولیت پاسخگویی،فشار زمانی،و کتمان شواهد حسابرسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 44 (2011-12)


کیفیت سود و ویژگی های هیات مدیره
کیفیت سود و ویژگی های هیات مدیره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تطبیقی فراز و فرود ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مالی از طرق گزارشگری مالی دولتی در سده گذشته
بررسی تطبیقی فراز و فرود ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مالی از طرق گزارشگری مالی دولتی در سده گذشته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی عوامل اثرگذار بر مدل خطر حسابرسی با بهره گیری از روش دلفی
شناسایی عوامل اثرگذار بر مدل خطر حسابرسی با بهره گیری از روش دلفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 5 (2011-9)


حسابداری عصبی:تبیین تحلیل و ارایه دیدگاهی نوین
حسابداری عصبی:تبیین تحلیل و ارایه دیدگاهی نوین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حمایت کیفری از درآمد های دولتی در نظام حقوقی ایران
حمایت کیفری از درآمد های دولتی در نظام حقوقی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ترکیب بهینه تدریس و پژوهش:تحول لازم در آموزش حسابداری
ترکیب بهینه تدریس و پژوهش:تحول لازم در آموزش حسابداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات استرالیا
حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات استرالیا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حسابرسی برون سپاری فناوری اطلاعات:مصلحت یا ضرورت
حسابرسی برون سپاری فناوری اطلاعات:مصلحت یا ضرورت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2011-6)


توسعه دانش حسابداری:حسابداری به عنوان یک رشته علمی در دانشگاه
توسعه دانش حسابداری:حسابداری به عنوان یک رشته علمی در دانشگاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روان شناسی و جامعه شناسی تقلب
روان شناسی و جامعه شناسی تقلب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجارت الکترونیک و آمادگی الکترونیکی
تجارت الکترونیک و آمادگی الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرات تغییر روش حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی بر عملکرد مالی و عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بررسی اثرات تغییر روش حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی بر عملکرد مالی و عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فناوری داده کاوی،رویکردی نوین در حوزه مالی
فناوری داده کاوی،رویکردی نوین در حوزه مالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2010-9)


قابلیت اعتماد شواهد حسابرسی :رویکرد مطالعاتی
قابلیت اعتماد شواهد حسابرسی :رویکرد مطالعاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجزیه و تحلیل موضوعی/مهمانی شام در حسابرسی عملکرد
تجزیه و تحلیل موضوعی/مهمانی شام در حسابرسی عملکرد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده کنندگان در مورد ویژگی های حسابرسان مستقل
بررسی شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده کنندگان در مورد ویژگی های حسابرسان مستقل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه مالی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی
توسعه مالی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر به کارگیری ارزش منصفانه
تحلیلی بر به کارگیری ارزش منصفانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی جریان نقدی عملیاتی در صنعت بانکداری ایران
پیش بینی جریان نقدی عملیاتی در صنعت بانکداری ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در حسابرسی
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در حسابرسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد سامانه های خبره در حسابرسی
کاربرد سامانه های خبره در حسابرسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و گزارش حسابرس
رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و گزارش حسابرس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2010-5)


نقش و جایگاه مبنای حسابداری و رویکرد اندازه گیری در حسابداری و گزارشگری بخش عمومی
نقش و جایگاه مبنای حسابداری و رویکرد اندازه گیری در حسابداری و گزارشگری بخش عمومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 28 (2009-6)Home | All volumes | All issues | All articles